Postępy realizacji i rezultaty uzyskane w ramach projektu

Zadanie 1.
Przygotowanie i wdrożenie programu stypendialnego dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku budownictwo

Program stypendialny obejmuje grupę liczącą 50% aktualnej liczby studentów w danym roku akademickim. Komisja Stypendialna przyznaje stypendia na cały rok akademicki na podstawie wyników w nauce uzyskanych w roku poprzednim. Stypendia są wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości 1 000 zł miesięcznie. W roku akademickim 2009/10 stypendia otrzymywało 20 studentów, w roku 2010/11 liczba ta wynosiła 17, natomiast w latach 2011/12 i 2012/13 stypendia przyznano 13 studentom.

Zadanie 2.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki, prowadzone w ciągu
I i II semestru studiów 

Podczas zajęć wyrównawczych przeprowadzone zostały zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne z trzech przedmiotów istotnych z punktu widzenia bardziej efektywnego przyswajania wiedzy podczas studiowania na kierunku budownictwo. W trakcie I-go i II-go semestru studiów zrealizowano zajęcia ćwiczeniowe z matematyki i fizyki w wymiarze 30-tu godzin oraz zajęcia laboratoryjne z matematyki, fizyki i informatyki w wymiarze 30-tu godzin.

Zadanie 3.
Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia 

W ramach powyższego zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć wpisujących się w proces dydaktyczny na kierunku budownictwo. Utworzono Bibliotekę Case Studies (BCS), umożliwiającą wdrożenie nauczania poprzez rozwiązywanie konkretnego, autentycznego problemu. W tym zakresie zrealizowano szereg przedsięwzięć: opracowano 10 profesjonalnych studiów przypadków z zakresu budownictwa, przygotowano i wdrożono Portal Synchronicznego Nauczania BCS, opracowano skrypt metodyczny dot. metodologii nauczania metodą studium przypadku, a także przeprowadzono szkolenie dla dydaktyków popularyzujące tę formę dydaktyczną. Uruchomiono także Pracownię Inżynierską, pozwalającą przygotowywać projekty i prace dyplomowe oraz opracowywać wyniki prowadzonych badań z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi standardami metodologicznymi i pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry. W ramach tego zadania zakupiono i uruchomiono sprzęt (serwer i 20 zestawów komputerowych) oraz zakupiono specjalistyczne oprogramowanie dla budownictwa. Utworzono również bibliotekę multimedialnych interaktywnych prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w formie warsztatowej 

Studenci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w formule warsztatowej przez osoby zawodowo zajmujące się problematyką budowlaną (urzędnicy Wydziału PPBiOZ UM Zamość, kadra zarządzająca firm budowlanych, inżynierowie budownictwa, prawnicy). Celem tych zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów głównie o problematykę rewaloryzacji oraz aspekty administracyjno-prawne. Na III-cim i IV-tym semestrze studiów tematyka warsztatów dotyczyła technik budowlanych w kompleksach zabytkowych, praktycznych aspektów konserwacji kamienia, drewna, metalu i sztukaterii oraz procedur administracyjnych w budownictwie. W semestrze V-tym studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu prawa zamówień publicznych i technik audytu energetycznego

Zadanie 5.
Zwiększenie liczby godzin praktyk w stosunku do założonych w programie studiów oraz organizacja staży dla studentów kierunku budownictwo. 

Studenci 6 i 7 semestru studiów odbyli praktyki i staże w jednostkach administracji publicznej oraz  przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane w regionie zamojskim. Zapoznali się z zasadami przygotowywania dokumentacji budowlanej (wnioskowanie, uzgodnienia, decyzje administracyjne) oraz problemami realizacji przedsięwzięć budowlanych w kompleksach zabytkowych. Praktyki i staże były realizowane, m.in. w takich firmach jak: Urzędy Miasta Zamość, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn, ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Maria Gmyz, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis, BUDMAT. S.J., PW. ROZMUS T., MAŁYSZ J., „DAREX” Usługi remontowo-budowlane, Firma Budowlana „DROGOWIEC” Józef Paszko.

Zadanie 6.
Promocja idei i rezultatów projektu 

Na głównej stronie WWW Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu utworzono witrynę służącą do zamieszczania informacji o projekcie, postępach realizacji i rezultatach. Ponadto, w prasie lokalnej i regionalnej opublikowano 12 artykułów promujących realizowany projekt.

Aktualizacja w dniu: 5.12.2012 r.